Vietnamen’s Weblog

Time, Chances, Diligence, Intelligence: which is the most important?

Nice links

leave a comment »

  1. http://www.biotech.hcmuns.edu.vn/store/elib/congtrinh.html (Khoa Sinh học – DH KHTN HCM)
  2. http://www.bionetviet.org/introduction.htm (Mạng lưới Tin sinh học của một số nhà làm Bioinformatics Việt Nam)
  3. http://www.nhasinhhoctre.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=1653&p=11818 (Một topic của Diễn đàn Nhà Sinh Học Trẻ bàn về Bioinformatics)
  4. http://www.sinhhocvietnam.com/forum/archive/index.php?f-19.html (Topic bàn về Bioinformatics của SinhHocVietNam Forum)
  5. http://alohello86bio.blogspot.com/ (Mot blog có bàn về Bioinformatics)

Và một tổng hợp khá đầy đủa (tớ chưa check và filter links) từ http://alobioinfo.blogspot.com/

bio address

1. Ngành công nghệ sinh học:
1.1.Trong nước:
www.ttvnol.com/forum Diễn đàn công nghệ sinh học
www.sinhhocvietnam.com Diễn đàn sinh học Việt Nam
www.bio4sh.com Diễn đàn công nghệ sinh học
www.vnbio.org/forum Diễn đàn công nghệ sinh học.
www.clst.ac.vn/opac/forum Diễn đàn công nghệ sinh học.
www.aquarium.ppvn.com/diendan : Diễn đàn công nghệ sinh học.
www.chuyensinh.iwebland.com/forums Diễn đàn chuyên sinh
www.nhasinhhoctre.com/forum Diễn đàn nhà sinh học trẻ (jupi18)
www.diendannongnghiep.info Diễn đàn nông nghiệp
www.tinsinhhoc.org Diễn đàn tin sinh học
www.cbl-ibt.ac.vn Viện công nhệ sinh học
www.agbiotech.com.vn Viện công nghệ sinh học
www.cmbb.ac.vn Viện công nghệ sinh học
www.biovn.host.sk/index.htm Sinh học Việt Nam.
www.biotechvn.com.vn Trung tâm chuyển giao tiến bộ SH
www.congnghemoi.com.vn Công nghệ sinh học
www.vietbiotech.compublish Công nghệ sinh học VN Magazine
www.sofri.ac.vn Viện nghiên cứu cây ăn quả MN
www.vnio.org.vn Viện Hải Dương Học
www.sweb.cz/euro.tr.com Công nghệ bia tươi
www.its-vietnam.com Cung cấp thiết bị phòng thí ngiệm và môi trường nuôi cấy
www.taiphat.com.vn Cung cấp thiết bị phòng Tnghiệm
www.sbio.com.vn Cty CP CNSH Sài Gòn
www.vi.wikipedia.org/wiki Bách khoa toàn thư (tiếng Việt)
www.en.wikipedia.org/wiki Bách khoa toàn thư (tiếng Anh)
www.sinhthaivietnam.com Sinh thái Việt Nam.
www.vncreatures.net Sinh Vật Rừng Việt Nam.
www.thiennhien.net Thiên nhiên Việt Nam.
www.thiennhien.org Diễn đàn thiên nhiên
www.kinhtemoitruong.dk3.com
www.xangsachdep.dk3.com Môi trường
www.dominh.com Cty TNHH Đỗ Minh
http://nature.org Hiệp hội bảo vệ thiên nhiên
www.nea.gov.vn Cục bảo vệ môi trường.
www.ciren.gov.vn Bộ tài nguyên môi trường.
www.khoahoc.net/sinhhoc.htm
www.monre.gov.vn Tài nguyên môi trường Việt Nam.
www.vnxanh.com Công nghệ môi trường.
www.moste.gov.vn Bộ KHCN & MT
www.vista.gov.vn/khtn Sở KHCN TP HCM
www.mast.gov.vn KHCN NN và PTNT
www.caycanhvietnam.com Cây cảnh Việt Nam
www.bio.ioit-hcm.ac.vn Phân viện công nghệ thông tin
www.ncst.ac.com Viện Khoa Học và Công Nghệ VN
www.cares.org.vn Trung tâm nông nghiệp Hà Nội.
www.khuyennong.gov.vn Cục khuyến nông
www.virila.ac.vn Viện NC Bộ Tài Chính TNMT
www.ias.org.vn Viện khoa học KT Nông Nghiệp.
www.greentech.com.vn Cty TNHH KT Xanh
1.2. Nước ngoài:
www.ncbi.nlm.nih.gov TT thông tin quốc gia về CNSH Mỹ
www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/ CSDL các công trình KH đã công bố PUBMED
www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/index.html Cấu trúc và đặc tính của Nucleotide
www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy/ CSDL phân loại sinh học
www3.ncbi.nlm.nih.gov/Omim CSDL về Genome người OMIM
www.gdb.org CSDL về Genome người GDB
http://genome.stanford.edu/ Stanford University genome site
http://mips.gsf.de/ Munich Information Centre for Protein Sequences
http://www.ebi.ac.uk European Bioinformatics Institute
http://www.expasy.org/ Expert Protein Analysis System (Expasy) of the Swiss Institute of Bioinformatics
http://blocks.fhcrc.org/ Fred Hutchinson Cancer Research Center (BLOCKS protein domain server site)
http://dot.imgen.bcm.tmc.edu:9331/seq-util/seq-util.html Baylor Search Launcher
http://workbench.sdsc.edu/ San Diego Supercomputing ` Workbench
http://jura.ebi.ac.uk:8765/ext-genequiz/ GeneQuiz
http://www.genome.wi.mit.edu/cgi-bin/primer/primer3_www.cgi/ Specialty tools
· Electronic PCR: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/sts/epcr.cgi
· Primer
· (BLAST & ClustalW (more later)
http://www.ncgr.org National Center for Genome Resources
http://www.tigr.org The Institute for Genomic Research
www.cgsc.biology.yale.edu/top.html CSDL về vi khuẩn E.coli
www.susi.bio.uni-gienssen.de/ecdc.html CSDL về vi khuẩn E.coli
www.mips.biochem.mpg.de/proj/yeast/ CSDL về nấm men
www.stanford.edu/Saccharomyces/ CSDL về nấm men
www.ebi.ac.uk/databases Viện tin-sinh học Châu Au
www.ebi.ac.uk/embl/databases/ Cấu trúc và đặc tính của Nucleotide
www.nig.ac.jp/section/service.html Viện gen quốc gia Nhật Bản
www.expasy.org Hệ thống nghiên cứu phân tích cấu trúc Protein Thụy Sĩ
—Soft
http://www.perl.org/
http://www.activestate.com (Win32 versions)
http://www.activestate.com Large public repository of Perl modules(Win32 versions)
http://www.acedb.org Database Management Systems
http://www.mysql.org Open Source Projects & Collaborative Standards
http://www.open-bio.org (Perl, Python, Java, Corba, Das, Moby)
http://www.emboss.org
http://www.biodas.org
http://www.biomoby.org
http://psb.stanford.edu Meetings
http://psb.stanford.edu Meetings
http://www.open-bio.org Colleagues
http://bioinformatics.oupjournals.org Journals
http://www.oreilly.com/ Books

— Cấu trúc và đặc tính chuổi animo acide và protein
www.nbrf.georgetown.edu Resources PIR
www.expasy.ch SWISS-PROT
www.ebi.ac.uk/swissprot/ SWISS-PROT
www.ebi.ac.uk/trEMBL/ trEMBL
www.expasy.ch/enzyme/ PROTISE
www.bioinf.man.ac.uh/bsm/dbbrowner/PRINTS/PRINTS.html PRINTS
www.genom.ad.jp/kegg/ CSDL Proteomic
www.wit.mcs.anl.gov/WIT2 CSDL Proteomic
www.ncbi.nlm.nih.gov/COG CSDL Proteomic
—– Dữ liệu về Enzyme
www.expasy.ch/enzyme / Enzyme databases
www.brenda.uni-koeln.de/brenda Enzyme brenda
www.genome.ad.jp/dbget/ligand.html Enzyme và phản ứng enzyme
www.atcc.org Viện bảo tàng giống quốc gia Mỹ
www.dsmz.de Viện bảo tàng giống QG CHLB Đức
www.embase.com Cơ sở dữ liệu Y- dược
www.bioformatics.com Công nghệ sinh học.
www.isaaa.org TT Tri Thức Toàn Cầu về Bio.
www.ddbj.nig.ac.jp Cấu trúc và đặc tính của
Nucleotide
www.bioremediationgroup.org/BioLinks/Links/news.htm Địa chỉ một số nhóm tin liên quan đến công nghệ sinh học
www.greenworld.org.ru
www.bio3tat.wisc.edu/geda/eba.htm Sinh Học Phân Tử
www.rana.lbrl.gov/Eisen.Software.htm Sinh Học Phân Tử
www.dchip.org Sinh Học Phân Tử
www.genemapp.org Sinh Học Phân Tử
www.gramene.org Sinh Học Phân Tử
www.mann.embl-heidelberg.de/Defaut.html Sinh Học Phân Tử
www.thompson.mbt.washington.edu/sequest
www.prospector.ucsf.edu/mshome.htm
www.seqnet.dl.ac.uk
http://www.brenda.uni-koeln.de
www.irri.org International Rice Research Institude
http://www.irri.org/bioinformatics

www.biosynth.com
www.bme.www.ecn.purdue.edu/bme
www.biosis.org Thông tin về cổ sinh học và động vật hoang dã
www.itis.usda.gov/itis/ CSDL hệ thống phân loại các giới
www.iopi.csu.edu.au/iopi/ Thông tin về thực vật
www.plantphys.net Sinh Lý Thực Vật
www.botany.com Sinh Lý Thực Vật
—– Vi sinh học
http://nationalgeographic.com/world/001/bacteria TT địa lý quốc gia Mỹ
www.microscopy-uk.org.uk
www.amnh.org/nationalcenter/infection/index.html Bảo tàng lịch sử tự nhiên HKì
www.ucmp.berkeley.edu/collections/micro.html Bảo tàng cổ sinh học
www.uq.edu.au/nanoworld/images-1.html
www.microbe.org
www.micro.magnetfsu.edu/cells/virus.html
www.bacteriamuseum.org
www.microbeworld.org/mlc/pages/activities.asp
www.commtechlab.msu.edu/sites/dlc-me/zoo/index.html
http://ebiomedia.com/gall/gallery-main.html
http://questarc.nasa.gov/projects/astrobiology/fieldwork/student.html

2.Website ngành nông nghiệp
1.1.Trong nước:
www.vtv.vn/VTV2/nongnghiep.vtv Tạp chí nông nghiệp đài THVN
www.agroviet.gov.vn Thông tin NN & PTNT VN
www.clrri.org Viện lúa đồng bằn sông cữu long
www.ascardvn.com TT tư vấn hỗ trợ và PTNT
www.caygiong.com Cây giống chất lượng cao Island
www.fao.org.vn Tổ chức lương nông LHQ
www.vcn.vnn.vn Viện chăn nuôi
www.vietlinh.com.vn Nuôi trồng TS & NN
www.ticay.com Trái cây ngon
www.marketprices.om.vn Bản tin thị trường
www.niapp.org.vn Viện quy hoạch & Thiết kế NN
www.oshvn.net/vn/huongdansudungthuocbvtvathq Hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV
www.agnic.org Mạng thông tin nông nghiệp
www.ffi.org.vn Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã
www.ria2.org.vn Viện nghiên cứu nuôi trồng TS
www.homunmpa.org.vn Dự án bảo tồn biển Hòn Mun
1.2.Nước ngoài:
www.abc.hu/englishver.html TT CNSH Nông Nghiệp Hungary
www.nalusda.gov/general_info/agricola/agricola.html Cơ sở dữ liệu về mạng Nông nghiệp
www.cabi.org Dữ liệu về mãng bệnh học trong Nông Nghiệp

Một số website đến từ http://alohello86bio.blogspot.com/

website biotechnology

Ngành CNSH:
1.1.Trong nước:
www.ttvnol.com/forum Diễn đàn CNSH
www.sinhhocvietnam.com Diễn đàn sinh học Việt Nam
www.bio4sh.com Diễn đàn CNSH
www.vnbio.org/forum Diễn đàn CNSH.
www.clst.ac.vn/opac/forum Diễn đàn CNSH.
www.aquarium.ppvn.com/diendan : Diễn đàn CNSH.
www.chuyensinh.iwebland.com/forums Diễn đàn chuyên sinh
www.diendannongnghiep.info Diễn đàn Nông nghiệp
www.tinsinhhoc.org Diễn đàn Tin Sinh học (đã die – check ngày 09 May 08)
www.cbl-ibt.ac.vn Viện CNSH
www.agbiotech.com.vn Viện CNSH
www.biovn.host.sk/index.htm Sinh học Việt Nam.
www.biotechvn.com.vn Trung tâm chuyển giao tiến bộ SH
www.congnghemoi.com.vn CNSH
www.sweb.cz/euro.tr.com CN Bia tươi
www.its-vietnam.com Cung cấp thiết bị phòng TN và môi trường nuôi cấy
www.taiphat.com.vn Cung cấp thiết bị phòng TN

www.vi.wikipedia.org/wiki Wikipedia (tiếng Việt)
www.en.wikipedia.org/wiki Wikipedia (tiếng Anh)
www.sinhthaivietnam.com Sinh thái Việt Nam.
www.vncreatures.net Sinh Vật Rừng Việt Nam.
www.thiennhien.net Thiên nhiên Việt Nam.

www.thiennhien.org Diễn đàn thiên nhiên

www.kinhtemoitruong.dk3.com
www.xangsachdep.dk3.com Môi trường
http://nature.org Hiệp hội bảo vệ thiên nhiên
www.nea.gov.vn Cục bảo vệ môi trường.
www.ciren.gov.vn Bộ tài nguyên môi trường.
www.khoahoc.net/sinhhoc.htm
www.monre.gov.vn Tài nguyên môi trường Việt Nam.
www.vnxanh.com Công nghệ môi trường.
www.moste.gov.vn Bộ KHCN và MT
www.vista.gov.vn/khtn Sở KHCN TP HCM
www.mast.gov.vn KHCN NN và PTNT
www.caycanhvietnam.com Cây cảnh Việ Nam
www.bio.ioit-hcm.ac.vn Phân Viện CNTT
www.ncst.ac.com Viện KH và CN VN

www.cares.org.vn Trung tâm NN Hà Nội.
www.khuyennong.gov.vn Cục khuyến nông
www.virila.ac.vn Viện NC Địa Chính
1.2. Nước ngoài:
www.bioformatics.com Tin sinh học.
www.isaaa.org TT Tri thức toàn cầu về Bioinformatics.
www.greenworld.org.ru

Advertisements

Written by vietnamen

Tháng Năm 9, 2008 lúc 2:46 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: