Vietnamen’s Weblog

Time, Chances, Diligence, Intelligence: which is the most important?

Archive for Tháng Tám 2009

Commands hay dùng trong xUnix (3)

leave a comment »

Tiếp tục của 2 bài viết trước, bài viết này nhằm giới thiệu những lệnh hay dùng THỨ BA,  theo thói quen của bản thân người viết.

Đổi password

passwd <RETURN>

Bạn sẽ nhập vào mật khẩu cũ, và nhập mật khẩu mới 2 lần.

Độ ưu tiên của một process

Các processes có thể có độ ưu tiên khác nhau khi sử dụng CPU. Tùy theo yêu cầu của công việc, bạn có thể tăng/giảm độ ưu tiên của một process lên hay xuống (0….19) với 0 là chạy nhanh nhất. Độ ưu tiên mặc định là 10.

nice -19

NOTE: lệnh nice chỉ có thể tăng giá trị lên, nếu muốn giảm xuống (tăng độ ưu tiên), ta dùng renice.

Sắp xếp

Sắp xếp là tác vụ thường dùng kèm các lệnh khác, thông qua cơ chế pipelining, để nhận output từ các lệnh khác.

Các tham số đi kèm

-f   không phân biệt uppercase/lowercase

-n bỏ qua khoảng trắng và tabs

-r đảo ngược kết quả sắp xếp

+x bỏ qua field (cột) thứ x, trong quá trình sắp xếp

Ví dụ: sắp xếp các file được chọn lọc (dùng ls)

Advertisements

Written by vietnamen

Tháng Tám 21, 2009 at 12:25 sáng

Commands hay dùng trong xUnix (2)

leave a comment »

Tiếp bài viết trước, phần này sẽ giới thiệu một số lệnh hay dùng THỨ HAI, theo quan điểm cá nhân.

Đổi thuộc tính của file/folder

Trong xUnix-based OS, không có sự phân biệt giữa file và folder. Chúng thường có các thuộc tính như: read-only/writable/executable.

Các thuộc tính trên, được gán riêng rẽ cho từng nhóm sở hữu (owner): group (only users belong to this group)/current-user/other-users (all users who has account on this machine).

Để thêm/bớt một thuộc tính cho một nhóm người dùng nào đó, ta dùng dấu +/-, tương ứng đi kèm theo sau kí hiệu của nhóm.

chmod w+x <filename, folder>

Trên đây là cách dùng kí hiệu (w, g, u, x, …), ngoài ra ta có thể dùng số

Ví dụ:

400      được qui đổi ra dạng binary 100.000.000 với mỗi bộ 3 thuộc về user’s permision, group’s permision, và others’ permision. Trong đó thứ tự các binary digit là: read-write-execute. Do đó, nó có nghĩa là chỉ có curent-user có quyền read với file/folder.

chmod 400 <filename, folder>

Tạo bản sao của file

Nếu copy, ta sẽ được 2 thực thể độc lập nhau. Để có 2 thực thể mà luôn có cùng 1 nội dung, ta dùng lệnh ln (linker)

ln <filename> <otherfilename>

Như vậy, nội dung 2 files luôn giống nhau. Thực chất là cả 2 tên file đều cùng chỉ đến một nơi lưu trữ vật lí như nhau.

In nội dung file ra máy in

Ở đây, ta chỉ bàn đến máy in laser, với dòng lệnh lpr (laser printer)

lpr <filename>

Nếu file có kích thước lớn hơn 1MB, cần dùng thêm tham số -s

lpr -s <filename>

Nếu có nhiều hơn 1 máy in được cài đặt, và bạn không dùng máy in mặc định, ta có thể chọn máy in nhờ tham số -P đi kèm tên của máy in cần dùng

lpr -Pprinter_name

NOTE:  Để biết printer nào là mặc định, ta dùng

echo $PRINTER

Kiểm tra hàng đợi của máy in, dùng lpq

lpq

Xóa một lệnh in, ta dùng lprm (laser printer remove)

lprm job_id

Mỗi lệnh in đều có 1 job ID, có thể tra cứu thông qua lpq

Nén/Giải nén file

Có nhiều định dạng nén khác nhau (zip, tar, gz, rar …) ví thế cũng có nhiều tiện ích nén/giải nén đi kèm khác nhau.

gz

Nén

gzip file1 file2 

Giải nén

gunzip file.gz

tar

Nén

tar -cvf file1 file2 

Giải nén

tar -xvf file.gz

Liệt kê nội dung file nén

tar -tvf  filename.tar

7z

Dùng 7z, nhớ cài p7zip-full trước

Nén

7z a <filename.7z> <file1 file2 folder1 folder2>

Giải nén

7z x <filename.7z>

Liệt kê nội dung file nén


7z l <filename.7z>

Job/Process control

Mỗi chương trình là một hay nhiều process(es). Mỗi process có một process ID (PID – số nguyên dương) định danh cho nó. Bạn có thể dừng một process thông qua PID hay dừng program dùng tên của program đó, qua lệnh pkill (process kill)

pkill <process ID>
pkill -9 <process ID>   [nếu lệnh trên không diệt được process]
pkill <program>

NOTE: Để biết process ID, ta dùng

ps -l
ps -gux

Written by vietnamen

Tháng Tám 21, 2009 at 12:25 sáng

Commands hay dùng trong xUnix (1)

leave a comment »

Bài viết này nhằm giới thiệu những lệnh hay dùng NHẤT,  theo thói quen của bản thân người viết.

Tìm giúp đỡ

Một lệnh có rất nhiều tham số có thể sử dụng, ví dụ: ls -d hay ls

Để tham khảo lúc cần thiết, ta dùng lệnh man[ual]

man <tên lệnh cần tra>

Nếu bạn không nhớ rõ tên lệnh, bạn có thể tìm kiếm tên đầy đủ của nó, từ một phần tên mà bạn nhớ, dùng lệnh apropos

apropos <keyword>

NOTE: việc tìm kiếm là case-insensitive

Liệt kê nội dung folder

Liệt kê ta dùng lệnh ls (list), mặc định là liệt kê thư mục hiện tại.

ls 
ls /path/to/folder

Trong xUnix-based OS, việc dùng regular expression giúp cho đơn giản hóa nhiều tác vụ, e.g. ta có thể chỉ liệt kê một số file theo yêu cầu

ls *.txt

Liệt kê nội dung file

Với các file dạng text, ta có thể liệt kê nội dung chúng ra màn hình terminal dùng một trong các lệnh

less <filename>


cat <filename>

more <filename>

Sao chép file/folder

Sao chép là một tác vụ rất hay dùng, ta dùng lệnh cp (copy) chung cho file/folder.

cp path/to/file1 new/path/
cp path/to/file1 new/path/newfilename

Trong xUnix-based OS, việc dùng regular expression giúp cho đơn giản hóa nhiều tác vụ, chẳng hạn copy files có tên tuân theo một qui luật nào đó

Ví dụ: file1, file2, file3, … file10

cp file[1..10] new/path/

Đổi tên file/folder

Việc đổi tên dùng lệnh mv (move)

mv <oldname> <newname>

Xóa file/folder

Việc xóa dùng lệnh rm (remove)

rm <filename>
rmdir <folder>

Với thư mục, nếu chưa trống, ta cần dùng thêm tham số -rf (recursive, force)

rm -rf <folder>

CHÚ Ý: Các lệnh trong xUnix-based OS là không thể hoàn lại. Nếu bạn đã lỡ xóa file, ví dụ, thì sẽ mất file vĩnh viễn, không thể phục hồi. Vì thế, cần cẩn thận thao tác.

Tìm kiếm file/folder

Tìm kiếm là một tác vụ rất hay dùng, ta dùng lệnh find. Nó sẽ tìm kiếm đến mọi thư mục con của thư mục chỉ định để tìm file có tên thỏa mãn yêu cần đặt ra.

find /folder -name <filename> -print

NOTE: Thư mục hiên tại được đại diện bằng dấu chấm (.)

Logout user

pkill -u <user-name>
pkill -KILL -u <user-name>

 

Pipelining

Written by vietnamen

Tháng Tám 21, 2009 at 12:24 sáng