Vietnamen’s Weblog

Time, Chances, Diligence, Intelligence: which is the most important?

Archive for Tháng Mười Một 2009

Vimerator – make Firefox a Vim-like browser

leave a comment »

Một số tiện ích của firefox đã bị giấu đi, để hiển thị

 1. menubar + Toolbar + Bookmark : type:          :set guioptions+=mTB
 2. hay :set go+=mTB

Nếu quên các phím tắt, dùng F1 hoặc type:         :help

hoặc cụ thể hơn là   :help ‘{option_name}’

ví dụ: :help gt          or :help:gT

:exusage

:viusage

:optionusage

Lưu các thiết lập của Vimperator

:mkv

file cấu hình lưu ở $HOME/.vimperatorrc

Gỡ bỏ Vimperator

 • type:       :extdelete Vimperator

Dừng tạm thời Vimperator

 • type:         :extdisable Vimperator

2 modes quan trọng của Vim

 • modal  (mặc định ban đầu)
 • Command-line (gõ : (colon) để sang mode này), nhấn Esc để trở lại Modal mode

một số mode khác: QuickHint-mode,

Cuộn màn hình (các phím như trong Xmonad)

 • j/k  – lên/xuống 1 hàng
 • h/l  -trái/phải
 • <Space>/<C-b> – lên/xuống 1 page
 • <C-d>/<C-u>-lên/xuống 1/2 page

Các phím Up/Down/PageUp/PgDn cũng ok

Mở trang web mới

😮 tên trang web

:to tên trang web   <mở new-tab>

:t tên trang web <mở new-tab>

Nhảy sang trang web khác

Không cần dùng chuột, ta có thể click vào đường link để nhảy sang trang web khác, dùng QuickHint-mode

Nhấn f hoặc F, rồi nhấn số thứ tự của link được hiển trị sẵn

History sites

C-o/C-i   di chuyển Back/Forward các site trên tab hiện hành

:history  – liệt kê mọi site đã duyệt trước đó của session

Di chuyển giữa các tab

gt/C-n   – next tab

gT/C-p  – previous tab

g0/g$  – first tab

d/C-w – đóng tab hiện hành

C-t    – mở tab mới

Thoát firefox

:xall (hoặc ZZ) – thoát và lưu session

:qall (hoặc ZQ) – thoát không lưu session

Duyệt thanh menu

:emenu   – duyệt menus (nếu không nhớ tham số thì nhấn TAB)

:dialog <ten menu>  – tra cứu menu cụ thể

nếu không nhớ, tra cứu với

:help :dialog

Bookmarks

:bmarks   – hiển thị mọi bookmark

:bmark  – add new bookmark

Copy

 • copy URL của trang web hiện hành, gõ   y

 

Advertisements

Written by vietnamen

Tháng Mười Một 13, 2009 at 12:26 chiều

Phần 7: Cấp phát bộ nhớ

leave a comment »

Sau đây ta sẽ bàn về vấn đề cấp phát bộ nhớ sao cho tối ưu. Trước hết, ta giới thiệu 2 khái niệm về chế độ cấp phát bộ nhớ là PAGED và NON-PAGED (hay PINNED) mode.

Sau đây là một số so sánh

 1. Non page locked memory:
 • CPU to GPU: 1.6 GB/sec
 • GPU to CPU: 1.4 GB/sec
 1. Page locked memory (subtracted from the OS by allocating with cudaMallocHost:
 • CPU to GPU: 3.1 GB/sec
 • GPU to CPU: 3.0 GB/sec

Cơ chế PAGED là kĩ thuật nhằm tăng tốc khả năng truy xuất bộ nhớ của DRAM. Theo cơ chế này, bộ nhớ được phân chia làm các trang (PAGE) bằng các chip DRAM đặc biệt. Việc truy xuất bộ nhớ trong cùng 1 page giảm thời gian khoảng 2 lần. Với CUDA, cudaMallocHost cấp phát

cudaError_t cudaMallocHost ( void ** ptr, size_t size )
The CPU to GPU connectivity is
provided by a x16 PCI-E bus with a maximum theoretical bandwidth
of 4 Gbps. Transfer rates are tricky to measure as they depend on
the way the data is moved. One empirical measurement with CUDA
gives the following:

The CPU to GPU connectivity isprovided by a x16 PCI-E bus with a maximum theoretical bandwidthof 4 Gbps. Transfer rates are tricky to measure as they depend onthe way the data is moved. One empirical measurement with CUDAgives the following:

References:

 1. http://grok.lsu.edu/Article.aspx?articleId=3231

Written by vietnamen

Tháng Mười Một 6, 2009 at 8:50 chiều